Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU   Click to listen highlighted text! Bine ați venit în pagina COMUNEI BERIU Powered By GSpeech
A+ R A-

Selectați anul :


Registrul Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2022

Data Nr Titlul Descarcă document Inițiator Observații
28-04-202240privind modificarea, completarea și actualizarea inventarului bunurilor ce alcătuiescprimar
28-04-202239privind aprobarea repartizării profitului net realizat de Regia Publica Locală Ocolul Silvic „Valea Orăștiei” R.A Orăștie în exercițiul financiar 2021primar
28-04-202238privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 primar
14-04-202237privind actualizarea principalilor indicatori tehnico- economici pentru obiectivul de investiții ,, Bloc de locuințe pentru tineri, destinate închirierii în satul Căstău, comuna Beriu,,primar
14-04-202236Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul I al anului 2022primar
14-04-202235Privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al SC Agroberianul SRL Consiliul Local al comunei Beriu , judetul Hunedoara, întrunit în ședința ordinară din data de 14.04.2022 ; primar
14-04-202234privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu , precum și actualizarea programului achizițiilor publice pentru proiectele finanțate din fonduri europene din fonduri nerambursabile primar
14-04-202233Privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 48/2020 referitoare la aprobarea organizării comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Beriuprimar
14-04-202232Privind aprobarea retragerii dreptului de folosință acordat unor persoane asupra terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 și actualizarea situației terenurilor disponibile pentru aplicarea acestei legiprimar
14-04-202231Privind aprobarea programului anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Beriu în anul 2022primar
14-04-202230Privind alegerea preşedintelui de şedinţăprimar
17-03-202229privind dezmembrarea unui imobil situat în intravilan identificat cu număr cadastral 64695 aparținând domeniului privat al comunei Beriu primar
17-03-202228privind participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de de reincarcare pentru vehicule electrice in localitati” si aprobarea indicatorilor tehnico-enomici pentru proiectul „STATIE DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN COMUNA BERIU , JUDETUL HUNEDOARAprimar
17-03-202227privind aprobarea achiziţionării unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare de la un avocat, în dosarul nr. 152 /272/2022 și dosar nr. 379/272/2022 aflate pe rolul instanței de judecatăprimar
17-03-202226privind propunerea de trecere a unui teren din proprietatea Statului Român în proprietate privată a actualului deținător al construcțieiprimar
17-03-202225privind nominalizarea de către Consiliul Local al Comunei Beriu a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Beriu primar
17-03-202224Privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al SC Agroberianul SRL primar
17-03-202223Privind modificarea și completarea Programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu primar
17-03-202222privind dezmembrarea unui imobil identificat cu nr. cadastral 64614 aparținând domeniului privat al comunei Beriuprimar
17-03-202221privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Beriu însușit prin HCL nr. 35/2020primarabrogată prin HCL 40/2022
17-03-202220privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu pentru ,, Construirea unei grădinițe cu program prelungit în comuna Beriu, Județul Hunedoara,,primar
17-03-202219Privind aprobarea prevederilor bugetului pe anul 2022 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orăștiei”primar
17-03-202218Privind aprobarea incheierii exercițiului bugetar pe anul 2021 a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Valea Orastiei”primar
14-02-202217privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ,,REFACERE PODEȚ ÎN CĂSTĂU COMUNA BERIU ,, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny,,primar
07-02-202216Privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pe anul 2022, lucrări prestate de persoanele care beneficează de venitul minim garantat conform Legii nr.416/ 2001primar
07-02-202215Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriu pentru anul 2022primar
07-02-202214privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al S.C. AGROBERIANUL SRL Beriuprimar
07-02-202213privind aprobarea cuantumului burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, din comuna Beriu, care se acordă până la sfârșitul anului 2022primar
07-02-202212Privind actualizarea programului anual al achizițiilor publice al UAT Beriu pentru anul 2022primar
07-02-202211Privind aprobarea bugetului general al comunei Beriu pe anul 2022primar
27-01-202210privind implementarea proiectului „Sistem de supraveghere stradal în comuna Beriu”primar
27-01-20229privind aprobarea proiectului de investiții și a documentației tehnico-economice – faza DALI pentru investiția „Sistem de supraveghere stradal în comuna Beriu”primar
27-01-20228privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Diac Petrică Marinel şi declararea ca vacant a locului de consilier localprimar
27-01-20227Privind însușirea documentației tehnice cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Beriu,județul Hunedoara, asupra unor drumuri de utilitate publicăprimar
27-01-20226Privind inregistrarea unității administrativ teritoriale Comuna Beriu in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile onlineprimar
27-01-20225Privind aprobarea menţinerii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din raza teritorială a Comunei Beriu, pentru anul şcolar 2022- 2023 primar
27-01-20224Privind aprobarea prețurilor de vânzare și a prețurilor de cost pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică și privată a unității administrativ teritoriale Beriu pentru anul 2022primar
06-01-20223privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Beriu pe anul 2021, a deficitului secţiunii de dezvoltareprimar
06-01-20222Privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021primar
06-01-20221Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Beriu întocmită pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV al anului 2021primar

Instrumente structurale

Uniunea Europeană Guvernul României Fonduri UE

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate
de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech